Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Đọc từ đầu
Nhóm dịch:
Phong Tỷ
Cập nhật lúc:
02:08 05-08-2022
Tóm tắt nội dung:

Lạc Tri Dư mùi đào mật và Tiêu Ngạn mùi quýt xanh, 3 tuổi đã là oan gia, đến cả độ tương thích tin tức tố cũng chỉ bằng 0% , một mối quan hệ tuyệt đối trong sáng!? Vậy mà thời khắc nào cũng lăn lộn kiếm chuyện với nhau. Tận đến khi tốt nghiệp, mọi người mới phát hiện rằng họ đã bị sự tín nhiệm vào khoa học che mờ con mắt…

--- From MwManga.Net